Image for post
Image for post

Tổng hợp chút tài liệu liên quan đến Vue.js :

Theo mình đánh giá thì, Vue giống như một “NEW JQUERY”, nên cơ bản mà nói thì bạn cứ tưởng tượng nó đơn giản như sử dụng jquery cho nó tự tin.

Trước khi viết Vue, thì các bạn nên tìm hiểu thêm về ES6, hoặc thành thạo js thì sẽ dễ dàng hơn (vì thường là nhiều người sẽ lao vào code luôn, giống như code framework mà trước đó chưa code thuần 😁)

Tài liệu Vue:

Sau khi đọc qua một số kiến thức basic rồi thì nên đọc qua phong cách viết code sao cho tốt hơn:

Vuex:

Một số mẹo:

CheatSheet:

Seri xây dựng app vue + laravel

Okay, về cơ bản thì code vue cũng ko có gì khó cả, trừ khi app nó lớn (mà cái gì lớn thì quản lý chả khó 😁).

Cũng đừng ai hỏi vì sao chọn Vue mà ko phải React, hay Angular nhá, vì đơn giản mình thích thế 😁 Mà còn hỏi vì sao thích thì vì mình lắng nghe con tim, thay vì lý trí =))

Hiện tại mình đang khá thích thú về Devops, chắc vài bữa nữa có dịp note lại những cái học được về nó trong lúc học hỏi để triển khai.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store