[UI/UX] Visual Design Language

Image for post
Image for post

Ngôn ngữ thiết kế (Visual Design Language) đặc biệt có ý nghĩa với các đơn vị làm sản phẩm, có thể kể đến như sau:

“Mục tiêu chính của ngôn ngữ thiết kế là tạo ra sự tập trung và rõ ràng cho các nhà thiết kế. Một ngôn ngữ thiết kế giống như bất kỳ ngôn ngữ nào. Nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn nào, nó sẽ gây ra xung đột trong việc giao tiếp.”

Các yếu tố để xây dựng được một ngôn ngữ thiết kế:

Và thực tế là có rất nhiều công ty đã xây dựng Visual Design Language cho tổ chức của mình. Hầu hết là được dùng nội bộ và được coi là một tài sản bí mật của công ty.

Một số ngôn ngữ thiết kế của các công ty lớn được public:

Các bài viết tham khảo:

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store