Image for post
Image for post
Tuổi trẻ của những sự lựa chọn.

“Sự ràng buộc, mất lòng tin ở chính mình và sống không mục đích.”

“… Suy cho cùng, cuộc sống là chuỗi các sự lựa chọn. Đúng hay sai chỉ khi ta biết được kết quả của sự kỳ vọng, nhưng dẫu sao, nó cũng là hợp lý nhất trong những lúc chúng ta ra quyết định.”

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store