Trước mình cũng đọc ebook, nhưng sau vài tháng thì nhận ra là số trang sách mình đọc không bằng số lượng ebook mình có 😁 Quyết định mua sách giấy đọc cũng vì đọc sách giấy tránh tiếp xúc máy tính, cả ngày ngồi rồi nên tránh, ngồi nhâm nhi cafe đọc nó vẫn thoải mái, thư giãn hơn.

Câu trên đúng ra là: “Đọc sách chưa chắc đã giàu, nhưng người giàu thì chắc chắn đọc sách”.

Cảm ơn bạn quan tâm ^^

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store