Trước khi yêu: Ai cũng có những tiêu chuẩn

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tiêu chuẩn đó còn đúng khi bạn vẫn còn đang FA. Và nó không còn được nhớ tới khi người đó xuất hiện. Và những tiêu chuẩn chả còn nhiều ý nghĩa với bạn nữa, đôi khi bạn lại đang lấy những gì của người bạn đang thầm yêu, làm tiêu chuẩn. Và nghịch lý thay, người bạn đang yêu, chả có điểm nào giống tiêu chuẩn bạn đầu bạn đặt ra cả.

Và chúng ta vẫn đang đi theo sự mách bảo của con tim. Nó không có đúng và sai.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store