THÁNG 8 CÓ GÌ?

“Tất cả mọi vấn đề của nhân loại đều xuất phát từ việc con người không có khả năng ngồi yên lặng trong phòng một mình.”

Image for post
Image for post

“Tất cả mọi vấn đề của nhân loại đều xuất phát từ việc con người không có khả năng ngồi yên lặng trong phòng một mình.”

Tôi thực sự vỡ ra nhiều điều, bấy lâu nay mình sống một mình nhưng mình không thực sự tập trung theo đúng nghĩa của nó. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn, tôi dần thích thú hơn với bộ môn thiền này. 1 phút, 2 phút,…sau 1/4 chặng đường thử thách đã qua tuy chưa thực sự đạt được việc ngừng suy nghĩ ra bên ngoài và để đầu mình “trống rỗng”, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được trong thời gian tới và sẽ cố gắng hơn mỗi ngày.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store