Image for post
Image for post
ảnh: unsplash.com
  1. Cuốn thứ 2 vẫn là tác giả người Trung Quốc — Mễ Mông với tác phẩm Sống thực tế giữa đời thực dụng. Cuốn này thì mang đạm chất phong cách của người con gái hiện đại, sống một cách thực dụng (mang tính tích cực) và không dựa dẫm, lệ thuộc vào bất cứ ai, nhất là người yêu, và chồng con sau này. Xuyên sốt tác giả đề cập hầu như những mẩu chuyện về tình yêu, nhưng tựu chung lại đều có một cái kết liên quan mật thiết đến TIỀN.
  2. The hard thing about hard thing - Gian nan chổng chất gian nan. Cuốn sách cũng vẫn là lời tự sự, nhưng là của một CEO về quá trình khởi nghiệp của mình. Từ việc làm nhân viên, CEO, đến việc bán công ty của mình, rồi nay làm ở quỹ đầu tư. Những quyết định trong những tình huống éo le đã làm nên bản lĩnh của một CEO. Chúng ta đều không thể biết tương lai sẽ diễn ra thực sự như thế nào, nhưng ta hoàn toàn có thể đoán được nó dựa trên quá khứ và những gì đang xảy ra ở hiện tại. Cuốn sách thực sự truyền cảm hứng cho người trẻ phát triển tư duy, mong muốn khởi nghiệp và truyền cảm hứng cho họ. Rất đáng đọc vì thế tôi đã đọc được một nửa cuốn rồi.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store