Tự hát cho riêng lòng mình

Image for post
Image for post

Những người bạn của chúng ta rồi cũng sẽ có một đời sống khác. Ta cứ buồn vì điều đó, không hiểu vì sao.

Hà Nội chuyển mùa. một buổi chiều ngồi ở quán quen và nghe những bản nhạc quen thuộc. Tôi tự hỏi lòng những người từng là thân thuộc trong cuộc sống giờ đã đi đâu ? về đâu ?

Nói chung, chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau, chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió, và nó sẽ dần đi vào lãng quên …

i thường có thói quen ghi lại những khoảnh khắc thoáng qua của cuộc đời này… Nhưng tôi cũng hiểu sâu sắc rằng, dù có ghi lại nó hay không, điều đẹp đẽ nhất sẽ vẫn còn đọng lại trong mỗi chúng ta, cho dù nó có được ghi dấu lại thành hình hay không…

Tự hát cho riêng lòng mình và thấy nỗi buồn vơi đi, lòng cơ hồ bằng an và niềm vui trở lại ….

21–04–2018

buihuycuong.com

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store