Startup Playbook — Introduction (P1)

Image for post
Image for post

Mục đích của bạn khi khởi nghiệp là làm ra một thứ mà người dùng (user) yêu thích. Tiếp theo đó, bạn phải tìm cách để có được nhiều người dùng hơn nữa.

Nhưng giai đoạn đầu vẫn là cốt yếu nhất, hãy nghĩ đến những công ty rất thành công vào thời điểm hiện tại. Họ đều bắt đầu với một sản phẩm mà những người dùng đầu tiên đều yêu thích đến mức họ giới thiệu nó cho những người khác. Nếu bạn không làm được điều này, không sớm thì muộn bạn sẽ thất bại.

Nếu bạn lừa dối mình rằng người dùng của bạn thực sự rất yêu thích sản phẩm trong khi thực tế họ không như thế, bạn cũng sẽ thất bại.

Tốt hơn hết là ngay từ lúc đầu bạn hãy làm ra một sản phẩm mà chỉ có một số lượng nhỏ người yêu thích nó thay vì một sản phẩm mà có rất nhiều người thích.

Mặc dù cả hai đều mang lại cảm giác khả quan và tốt đẹp như nhau, nhưng việc tìm thêm nhiều người sử dụng sản phẩm sẽ dễ dàng hơn là khiến họ chuyển từ thích sang yêu thích.

Một cảnh báo nhỏ cho những ai đang muốn làm khởi nghiệp:

Chúng tôi thường xuyên nghe những nhà sáng lập (founder) nói rằng công việc này khó khăn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Bởi vì không có một công thức nào cho loại công việc này và cường độ công việc của một công ty khởi nghiệp thì cực kỳ cao. Tham gia vào một công ty khởi nghiệp mới thành lập (early-stage) đang trên đà tăng trưởng nhanh sẽ có lợi về tài chính cho bạn hơn là tự bạn dấn thân làm khởi nghiệp.

Hơn nữa, bắt đầu với một công ty khởi nghiệp không tạo nên rủi ro nào cho sự nghiệp của bạn. Nếu bạn giỏi về công nghệ, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho dù công ty gặp thất bại. Hầu hết mọi người đều rất kém trong việc đánh giá các rủi ro. Cá nhân tôi thấy rằng rủi ro của bạn còn lớn hơn nhiều nếu bạn nhiệt huyết với một ý tưởng hay dự án mà lại đi chọn tiếp tục một công việc an toàn, nhẹ nhàng và thiếu thoả mãn.

Để có một công ty khởi nghiệp thành công, những thứ bạn cần là: một ý tưởng tuyệt vời(bao gồm một thị trường rộng lớn) , một đội ngũ tuyệt vời, một sản phẩm tuyệt vời, và một chiến lược triển khai tuyệt vời.

Nguồn bản gốc: Startup Playbook

See you in the next lesson 👲

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store