Startup Playbook — Closing Thought (Final)

Image for post
Image for post

Danh sách các bài viết:

Introduction (P1)

The Idea (P2)

A Great Team (P3)

A Great Product (P4)

A Great Execution — Intro (P5)

A Great Execution — Growth (P6)

A Great Execution — Focus and Intensity (P7)

A Great Execution — Jobs of the CEO (P8)

A Great Execution — Hiring and managing (P9)

A Great Execution — Competitors (P10)

A Great Execution — Making Money (P11)

A Great Execution — Fundraising (P12)

Closing Thought (Final)

Nó là một công việc tẻ nhạt, và mọi người đều ước có cách nào khác để biến “ý tưởng” thành “hiện thực”, nhưng thật đáng tiếc là vẫn chưa ai tìm ra cả.

Vì thế tất cả những gì bạn cần là một ý tưởng tuyệt vời, một đồng đội tuyệt vời, một sản phẩm tuyệt vời, và một quá trình triển khai tuyệt vời. Dễ mà! 😁

Nguồn: Startup Playbook

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store