Startup Playbook — A Great Product (P4)

“Do something people love!”

“Hãy làm ra một sản phẩm tuyệt vời được nhiều người yêu thích”

Hãy nhớ, nếu bạn chưa tạo ra được một sản phẩm tuyệt vời, không có cách nào cứu vãn được công ty của bạn đâu.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store