Startup Playbook — A Great Execution — Making Money (P11)

Image for post
Image for post

Danh sách các bài viết.

Nói một cách ngắn gọn là bạn phải khiến người ta trả cho bạn số tiền nhiều hơn chi phí mà bạn đã bỏ ra để mang đến cho họ sản phẩm/dịch vụ đó. Do một vài lý do, mà mọi người luôn quên để ý đến vấn đề tốn bao nhiêu chi phí để mang sản phẩm đến cho người dùng.

Nếu bạn có một sản phẩm miễn phí, đừng lên kế hoạch phát triển bằng cách mua thêm người dùng. Đừng dùng quảng cáo để thu hút người khác sử dụng sản phẩm của bạn. Bạn cần phải tạo ra thứ gì đó khiến mọi người muốn chia sẻ nó với bạn bè của họ.

Nếu bạn có một sản phẩm bán với giá trị trọn đời (lifetime value — LTV) ít hơn $1,000 cho một khách hàng, bạn sẽ không đủ khả năng chi trả cho công việc bán hàng. Thử nghiệm những cách tìm kiếm khách hàng khác nhau như SEO/SEM, quảng cáo, email… nhưng cố gắng tìm cách hoàn lại chi phí tìm kiếm khách hàng (customer acquisition cost — CAC) trong vòng 3 tháng.

Nếu bạn có một sản phẩm trả tiền với giá hơn $1,000 LTV (lợi nhuận tất cả thuộc về bạn) bạn đủ khả năng để bán hàng trực tiếp nếu sản phẩm của bạn dễ bán. Nhưng trừ khi giá trị LTV của bạn khoảng $5,000 hoặc hơn, nếu không nó sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Đầu tiên thử tự mình bán sản phẩm xem cách nào hiệu quả. Hacking Sales là một cuốn sách hay đáng để đọc.

Trong mọi trường hợp, cố gắng đạt được “lợi nhuận mì ăn liền” (ramen profitability) — tức là, kiếm đủ tiền để những người sáng lập có thể sống được nhờ mì ăn liền — càng sớm càng tốt. Khi đạt đến giai đoạn này, bạn đã đủ khả năng để làm chủ vận mệnh của mình và không còn phải trông chờ vào các nhà đầu tư và thị trường tài chính nữa.

Hãy theo dõi dòng tiền của bạn thường xuyên. Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng chúng tôi đã thấy nhiều nhà sáng lập hết sạch tiền mà không hề hay biết (bạn nên tham khảo thêm bài viết của Paul Grahham).

Nguồn: Startup Playbook

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store