Startup Playbook — A Great Execution — Intro (P5)

Image for post
Image for post

Danh sách các bài viết.

Tuy rằng giấc mơ thuê một “nhà quản lý dầy dạn kinh nghiệm” giúp bạn mọi thứ là một trào lưu khá thịnh hành nhưng nó cũng là lối tắt đưa công ty bạn xuống mồ. Đây là công việc của bạn và bạn không thể đẩy trách nhiệm của mình cho người khác trong thời gian dài.

Đi đâu bạn cũng sẽ thấy nội dung mô t công việc của một CEO là đảm bảo công ty thành công. Bạn có thể làm được việc này với tư cách của một người sáng lập dù vẫn mang trong mình nhiều khiếm khuyết không thích hợp để đảm đương vị trí CEO, nhưng bạn có thể thuê những người khác bổ sung các kĩ năng còn thiếu và hãy để họ làm tốt phận sự của mình.

Một CEO đầy kinh nghiệm với tấm bằng MBA hào nhoáng có thể có những kĩ năng mà bạn không có, nhưng người đó không am hiểu người dùng tốt bằng bạn, không có cùng cảm giác đối với sản phẩm, và không quan tâm đến mọi thứ bằng bạn đâu.

Nguồn: Startup Playbook

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store