Startup Playbook — A Great Execution — Competitors (P10)

Image for post
Image for post

Danh sách các bài viết.

Có thể nói tóm gọn các lời đồn về đối thủ cạnh tranh như thế này:

Những người chân ướt chân ráo khởi nghiệp thường nghĩ rằng đó là nguyên nhân tht bại của 99% công ty khởi nghiệp. Nhưng trên thực tế, những công ty đó thất bại do chính bản thân họ chứ không phải lỗi của người khác. Thay vì lo lắng đến các đối thủ cạnh tranh, bạn nên dành thời gian cho các vấn đề nội bộ của công ty. Nếu bạn thất bại, lý do thường là bạn thất bại trong việc làm ra một sản phẩm tốt hoặc xây dựng một công ty tuyệt vời.

99% thời gian, bạn nên phớt lờ các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là khi họ kiếm được rất nhiều nguồn đầu tư và làm ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đừng quá bận tâm cho đến khi họ thực sự đánh bại bạn bằng một sản phẩm có nhiều người dùng. Viết báo dễ hơn là viết code, nhưng ngay cả việc viết code cũng còn dễ hơn cả làm ra một sản phẩm tốt.

Theo lời của Henry Ford:

Những công ty khổng lồ từng đối mặt với những mối đe dọa còn tồi tệ hơn những gì bạn đang phải đối mặt khi họ còn nhỏ bé, và tất cả bọn họ đều vượt qua. Luôn luôn có cách để phản đòn.

Nguồn: Startup Playbook

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store