Series: Designing RESTful APIs

Image for post
Image for post

Thời gian này bắt đầu có cơ hội ngồi viết blog hơn, dù sao đây cũng là seri mà có ý định viế từ lâu, chỉ là chưa có thời gian cũng như chưa đủ kiến thức để viết. Nay bắt đầu “do something about it”.

Danh sách bao gồm:

  1. Các công cụ, kiến thức để bắt đầu thiết kế API.
  2. Cấu trúc dự án cho seri này và các cách đặt tên cho API, HTTP CODE, kiểu dữ liệu.
  3. Triển khai, thiết kế, phân tích và các phương thức cho dự án.
  4. Cấu trúc request, response và log request.
  5. Các vấn đề chung: Searching, sorting, filtering and pagination.
  6. Authentication và Authorization
  7. Các mẫu thiết kế thường được dùng trong thiết kế API.
  8. API Testing, CORS, Rate limiting, …
  9. Thiết kế document và vesion cho API.
  10. Triển khai, cách kết nối tới API và các vấn đề gặp phải trên môi trường thực tế.

Okay, chắc là 10 bài đủ để phủ hầu hết các kiến thức cơ bản trong thiết kế API. Bài tới sẽ bắt đầu nhé. Nhanh thôi 😁

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store