Image for post
Image for post

SciPy là một hệ sinh thái phần mềm nguồn mở trên Python cho các ngành toán học, khoa học, kỹ thuật. Dưới đây là danh sách một số package cố lõi của SciPy:

Image for post
Image for post

Okay, mỗi bài tiếp theo sẽ đi sâu tìm hiểu về từng package. ✌️

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store