[📝Review sách] Platform Revolution — Cuộc cách mạng nền tảng

Platform là gì?

MÔ HÌNH ĐƯỜNG ỐNG TRUYỀN THỐNG

thiết kế –> sản xuất –> phân phối, quảng bá sản phẩm –> khách hàng.

SỰ THAY THẾ CỦA MÔ HÌNH NỀN TẢNG

Xây dựng nền tảng

Người tham gia + đơn vị trá trị + bộ lọc = Tương tác cốt lõi

Bài toán con gà — quả trứng

Kiếm doanh thu từ nền tảng như thế nào?

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com