[📝Review sách] Kinh tế thành viên — The membership economy

“Có một sự khác biệt lớn giữa thuê bao và tư cách thành viên. Các thành viên càng tham gia thì càng kết nối và càng có nhiều lợi ích. Đọc cuốn Kinh tế thành viên để học hỏi cách thức đưa tổ chức của bạn từ dựa trên giao dịch đến dựa trên mối quan hệ. Khi thực hiện giao dịch, khách hàng phải quyết định rút ví. Nhưng khi với tư cách là thành viên, việc thanh toán là tự động, chỉ có việc hủy thuê bao là chủ động.”

“Nếu tôi sở hữu nó là của tôi. Quyền sở hữu đi kèm với trách nhiệm. Khi các cá nhân gặp phải gánh nặng do sở hữu, chăm sóc và lưu trữ quá nhiều thứ, họ sẽ tìm cách giảm thiểu áp lực đó.”

“Tư cách thành viên tập trung vào lòng trung thành, đẩy mạnh sự tham gia và củng cố hoạt động giới thiệu. Xu hướng tập trung vào giá trị lâu dài, trọn đời cho khách hàng. Càng gần gũi khách hàng bao nhiêu, chúng ta càng tránh được sự cạnh tranh bấy nhiêu.”

“Mọi người sẽ không mua con bò nếu vắt sữa là miễn phí”.

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store