[📝Review sách] Được việc

Năng suất không phải là tất cả, nhưng về lâu dài thì nó hầu như là tất cả.

ĐƯỢC VIỆC — REVIEW SÁCH
ĐƯỢC VIỆC — REVIEW SÁCH
ảnh: Bùi Huy Cường

“Năng suất không phải là tất cả, nhưng về lâu dài thì nó hầu như là tất cả.”.

— Paul Krugman, giải Nobel kinh tế 2008.

Chương 1. Thái độ, nhiệt huyết, năng lực và hơn thế nữa

Chương 2. Bắt đầu và kết thúc đúng cách

Chương 3. Hăng hái làm việc

“Công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời bạn, và cách duy nhất để cảm thấy hoàn toàn hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm tốt là yêu lấy công việc bạn đang làm. Nếu bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích, hãy cứ tiếp tục. Đừng dừng lại. Sẽ đến lúc con tim chỉ cho bạn thấy bạn đã tìm được nó”.

Chương 4+5. Tương tác chất lượng + Họp hành và cùng nhau làm việc

“Giao tiếp có thể giải quyết hầu hết các vấn đề. Mà trong các tình huống, giao tiếp trực diện vẫn là tốt nhất, không có chuyện gì là không giải quyết được bằng giao tiếp.”

Chương 6. Tổ chức thông tin và tri thức

Image for post
Image for post
kế hoạch hàng ngày của tôi

Chương 7+8. Thời gian, năng lượng và những ưu tiên + Học tập và cải tiến liên tục

Image for post
Image for post

“Học tập không ngừng là cách duy nhất để chúng ta tiến bộ hơn mỗi ngày.”

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store