Quy trình phát triển phần mềm trong thực tế

Image for post
Image for post

Quy trình phát triển phần mềm bất hủ, không sách nào nói đến nhưng thực tế nó vậy:

  1. Đầu tiên là thằng Sales nó sẽ gặp khách hàng, dụ dỗ chào mời, đưa giá làm trong 5 tháng (project cỡ trung bình)

Kết thúc vòng đời một cách kinh dị! 😄

Sưu tầm ở đâu đó ko nhớ 😦

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store