PYTHON rất chi là cơ bản

Image for post
Image for post

Xử lý chuỗi

  • Khai báo chuỗi sử dụng 3 dấu nháy (có thể đơn hoặc đôi)
para = """ đây là
một chuỗi
nằm trên 3 dòng lận """
Str1 = "tao là"
str2 = "Rechard Bui"
str = str1 + " " + str2
str = "tao là rechard bui"
print(str[0:5]) # tao là
count = len("tao là rechard bui") # 18
replace(search, replace)
str = "tao là rechard bùi"
print(str.replace("rechard", "cường")) # tao là cường bùi
str = "tao là rechard bùi"
print str.split(" ") # trả về mảng có 4 phần tử: tao, là, rechard, bùi
  • Nối mảng
list = [1,2,3]
list.append(4) # [1,2,3,4]
list = [1,2,3,4]
print list.pop() # 4
list = [1, "bhc", "rechard", 3]
print "vị trí của bhc là: ", list.index('bhc')
list = [1, "bhc", "rechard", 3]
list.reverse()
print list # [3, "rechard", "bhc", 1]
list.sort([func]) # mặc định nếu ko có hàm func thì sẽ sắp xếp tăng dần
  • Dictionary
point = {‘x’: 3, ‘y’: 6, ‘z’ : 9}
print point[x]
(Hiển thị 3)
point.clear() # xóa toàn bộ data
point.copy() # trả về mảng copy
point.keys() # trả về list key
point.has_key(key) # kiểm tra tồn tại key
point.values() # list giá trị

Module trong Python

Có thể sử dụng bất cứ source file nào dưới dạng như một Module bằng việc thực thi một lệnh import trong source file khác. Dưới đây là cách bạn import 1 hoặc nhiều module tùy ý.

import module1[, module2[,... moduleN]
from modname import name1[, name2[, ... nameN]]
from modname import *

Package trong Python

Về cơ bản, một Package là một tập hợp các Module, sub-package, … tương tự nhau. Đó là một cấu trúc có thứ bậc của thư mục và file.

Name

Trong python, có khái niệm name chứ không có khái niệm variable.

Self

__init__ là hàm dựng hay constructor của một class. Khi một thực thể (instance) của một class được tạo ra thì hàm này sẽ được thực thi đầu tiên và một cách tự động

  • Tham số đầu tiên của phương thức luôn là self (Một từ khóa ám chỉ chính class đó).

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store