#Note: Laravel best practices

Image for post
Image for post
  1. Controller, Model

Nên đẩy phần logic của ứng dụng vào trong Repository cho Model và Service cho Controller, việc của Controller chỉ là điều hướng cho ứng dụng.

Ví dụ:

Không nên:

Nên:

2. Validation

Tùy trong các tình huống khác nhau, chúng ta nên đẩy phần validate các request vào trong 1 class khác để xử lý, thay vì xử lý nó trong Controller (Nếu khi viết API có thể không nhất thiết tách, ta có thể viết thành 1 RULE chung thay vì tách ra).

Ví dụ:

Không nên:

Nên:

Xem thêm:

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store