Những điều nhỏ khiến ta hạnh phúc!

“Ai cũng biết ít nhất một kiến thức nào đó mà chúng ta không biết, và đừng để họ rời đi mà ta chưa học được điều gì.”

“Làm việc chúng ta yêu thích chưa chắc đã thành công, nhưng nhất định sẽ hạnh phúc.”

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store