1. Nhận xét rất tỉ mỉ, bày tỏ quan điểm cá nhân cũng rất thẳng thắn. Cảm ơn bạn.
  2. Bài dịch mình cũng có đi tham khảo nữa, nên việc cảm ơn thì nên nhường lại lời cảm ơn của bạn cho chính tác giả viết bài này.
  3. Mình sẽ cố gắng viết để chia sẻ tất cả những thứ mình biết, về mọi thứ. Nhận xét dư này là động lực đó chứ 😁
  4. Về cơ đơn thì mình có viết 1 bài này, chắc là mình đang “sống cô đơn”, nhưng vui lắm 😁

Chúc bạn luôn vui vẻ và ủng hộ các bài viết của mềnh 😀

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store