[Ngày 26] Những thói quen tốt và xấu hàng ngày của tôi

Image for post
Image for post

Cố gắng tạo nhiều thói quen tốt để không còn thời gian cho những thói quen xấu là cách tôi vẫn làm hàng ngày để cái thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên thì tôi vẫn còn những thói quen mà chưa bỏ được trong hiện tại.

Thói quen tốt:

Thói quen chưa tốt:

Thôi tạm thời vậy đã, tôi sẽ cập nhật sau nếu tôi nhớ ra, vì tật xấu thi thoảng mới xuất hiện, mà cái tốt thì mình thực hiện hàng ngày rồi 😘

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 06h00, 05/11/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store