[Ngày 25] Viết về một người đồng nghiệp ảnh hưởng lên tôi nhiều nhất?

Image for post
Image for post

Đó là lần đầu tiên khi tôi ra trường, làm việc fulltime và a là leader của tôi. Trước đó thời sinh viên, tôi cũng đi làm khá lâu trước đó rồi, nhưng thực sự người mà thực sự ảnh hưởng lên con người, công việc của tôi là a Long(tên thôi, chắc không cần show cty).

Ngày đó tôi gần như là lần đầu tiên đi làm tôi bị mắng nhiều như vậy. Tôi làm khá cầu thả, làm cho xong, và gần như tôi chẳng áp dụng được gì thời học sinh viên cũng như đi làm vào công việc lúc đó cả.

Tôi làm ở đó không lâu lắm, nhưng những gì anh nói với tôi, chia sẻ và mắng tôi vẫn còn nhớ và nó giúp tôi rất nhiều trong quá trình làm việc của tôi bây giờ. Bỏ được cái tính cầu thả, làm xong rồi thì xem lại, hoặc cải tiến nó tốt lên, cũng đừng nghĩ việc làm này là trách nhiệm của ai, thấy nó chưa tốt thì làm, thấy nó chưa ổn thì cải tiến nó, mà đã xong là xong, đừng có “xong rồi, nhưng mà,…”, làm đến đâu thì gọn gàng đến đấy, đừng có đang làm dở cái này thì lại nhảy sang cái khác làm,… dần dần đến giờ tôi bị nhiễm một phần tính của anh. Ban đầu có thể sẽ rất thoải mái bởi vì chưa biết nên được phép sai, hoặc học hỏi.

Nhưng đã làm việc lâu một thời gian thì không được phép lặp lại nữa. Chẳng ai ngu hai lần một việc cả, mà cũng đừng nên mắc sai lầm mà mình đã gặp phải. Cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, và có trách nhiệm với những thứ mà mình làm ra, đó là những gì tôi học được từ anh.

Hãy tự hỏi mình xem, bạn có tự hào với những gì bạn đã làm ra không? vì bạn đã cố gắng hết sức mình, nếu chưa thì hãy cải thiện nó mỗi ngày đi.

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 05h00, 04/11/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store