Image for post
Image for post

Tôi từng nói mình rất thích hoàng hôn, mỗi khi có thời gian tôi đều tìm đến một nơi nào đó, một khoảng đất trống, một khoảng trời mênh mông, và nhìn về phía cuối bầu trời, ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày.

Tôi nhận ra mình luôn có cảm xúc khi ghi lại được những tấm hình về hoàng hôn, và thật lạ, khi nhìn lại những bức ảnh đó, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, cảm giác bình yên, và lặng ngắm, nghe lòng mình, rồi tất cả, mọi chuyện buồn, mọi lo toan, mệt mỏi gần như chẳng còn. Chỉ còn mình tôi với khung trời bình yên….

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 20h00, 02/11/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store