[Ngày 22] “Cho đi là còn mãi”

Image for post
Image for post

Mọi sự vật hiện tượng đều biến đổi không ngừng, và mọi thứ đều có những quá trình trao đổi. Cuộc sống cũng vậy, nó là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng.

Với mỗi chúng ta, không cần phải quá đao to búa lớn, với những gì chúng ta đang có, đều có thể là những điều tích cực lan tỏa niềm vui đến cho mọi người. Chúng ta có thể gửi những lời yêu thương, những lời khuyên, những câu nói chân thành, hay đôi khi chỉ là những cử chỉ, ánh mắt và nụ cười thân thiện, điều đó đã đủ làm cho mọi thứ xung quanh chúng ta trở nên ấm áp hơn.

Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, những thứ bạn nhận lại nhiều hơn những gì bạn tưởng tượng. Bạn viết blog chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cá nhân và cả những bài học cho mọi người, điều đó giúp bạn có được niềm vui khi giúp được ai đó, và biết đâu đó bạn sẽ nhận lại được những bài học, những chia sẻ, hay những góp ý từ người khác.

Bằng kinh nghiệm của bạn, bạn có thể đưa ra những lời khuyên cho những em học sinh, sinh viên chuẩn bị bước vào đời, những góp ý chân thành của bạn đôi khi là cứu cả một tương lai của những em đang lạc lối.

Và chỉ khi bạn cho đi, chia sẻ mọi thứ bạn có một cách chân thành, thì những điều đó còn đọng mãi trong ký ức của những người đón nhận. Tôi xin được trích một câu ngạn ngữ rằng:

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 05h00, 01/11/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store