[Ngày 19] Mục tiêu của tôi trong 5 năm tới

Image for post
Image for post

Một chuyên mục nữa lại tiếp tục. Hôm nay tôi sẽ nói tới mục tiêu trong 5 năm tới, có thể là bắt đầu bước sang tuổi 30 của tôi. Lúc đó không biết tôi đã chịu lấy vợ chưa, cũng có thể rồi lắm chứ. Nhưng hôm nay tôi sẽ không nói đến chuyện đó, chuyện mục tiêu nghề nghiệp và cuộc sống cơ, không phải chuyện lập gia đình.

Về công việc, tôi đặt mục tiêu mình sẽ phát triển một sản phẩm công nghệ nào đó, tôi chưa biết rõ về nó, nhưng nó sẽ thương mại và xây dựng thành một công ty khởi nghiệp. Hoặc có thể làm PM cho một công ty nào đó mà mình thực sự yêu thích, chí ít là làm remote để làm được nhiều việc khác nữa hơn.

Tôi sẽ theo đuổi công việc viết lách, tôi sẽ tập trung viết nhiều hơn, mỗi ngày và tôi mong muốn ra ít nhất một cuốn sách về tản văn, phát triển bản thân hoặc một cuốn tự sự nào đó, cũng có thể là tiểu thuyết lắm chứ.

Tôi mong muốn cuộc sống của mình được sống mỗi nơi một thời gian để trải nghiệm. Chẳng hạn tôi sẽ vào Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt hoặc ra nước ngoài, sống ở đó một vài tháng. Đối với một người không thích ở quá lâu một nơi như tôi thì chuyện này quả thật cuộc sống như vậy rất đáng để theo đuổi.

Tôi cũng vẫn khá mông lung về hướng đi thực sự trên một con đường dài, 3 năm, 5 năm hay 10 năm tới. Thực sự cuộc sống này rất khó đoán định.

Chưa biết chừng sẽ có một biến động nào đó trong 1 vài năm tới mà những mục tiêu của tôi đặt ra không đúng như thời điểm này, vì mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn sẽ có một cái nhìn và mong muốn khác nhau.

Chỉ đơn giản là cứ phấn đấu và cố gắng mỗi ngày, làm những việc mình yêu thích, và yêu thích những gì mình đang làm. Vậy thôi là đủ rồi.

Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 21h30, 29/10/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store