[Ngày 06] 10 bài hát tôi hay nghe gần đây và gồm những bài có ý nghĩa với tôi

Image for post
Image for post

Sau mấy hôm đi chơi về, tuy chưa hồi sức nhưng tôi cũng vẫn sẽ trở lại luôn đây.

Thử thách ngày hôm nay là về 10 bài hát nghe gần đây nhất, một số bài có ý nghĩa nhất mà gắn liền với nhiều kỷ niệm với tôi.

Danh sách đó là:

Bài số 1 kèm với bài Home của Michael Bublé thì tôi khá thường xuyên nghe, nghe là muốn về nhà, và về nhà là muốn nghe, hoặc lúc nào căng thẳng mệt mỏi là muốn nghe.

Bài số 9 khá nhiều kỷ niệm, gắn liền với những lần đi chơi, đi phượt. Và mỗi lần xách balo lên thì lại nghe lại bài này.

Bài số 8 thì là bài tôi đăng ký Radio cuối cùng gửi tới mọi người ở nơi làm việc cũ, ở đó cho đăng ký gửi những lời yêu thương, kèm bài hát yêu thích, nói chung là khá lưu luyến.

Những bài còn lại trong danh sách trên thì tùy tâm trạng vui buồn khác nhau, nhưng danh sách trên cũng là những bài hát mà hay nghe nhất gần đây.

33 ngày thử thách viết blog

Hà Nội 21h30 ngày 15/10/2019

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store