Image for post
Image for post
Hình ảnh phòng trọ, bàn học và tủ sách — buihuycuong.com

“Mục đích của việc đọc không phải là để ghi nhớ, và chắc chắn cũng không phải để đánh giá. Ta đọc là để ngắm và nhìn mọi thứ với một tư duy mở, để tìm được điều đúng đắn vào đúng thời điểm.”

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

TỦ SÁCH KHỞI NGHIỆP

“Books like friends, should be few and well-chosen.”

TỦ SÁCH KỸ NĂNG

“Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.”

TỦ SÁCH TẢN MẠN / TRUYỆN NGẮN

SÁCH KINH TẾ

TỦ SÁCH TỔNG HỢP

“The right book for the right person is not enough. It needs to be the right book, for the right person at the right time.”

Image for post
Image for post
Mình đây các bạn 😁

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store