Một ngày lắng nghe…

Sự lắng nghe khiến người ta cảm thấy mình đặc biệt.

Image for post
Image for post

Nó giúp bạn thu thập thông tin, giúp phát huy những gì bạn đang thực hiện.

Điều tôi muốn nhấn mạnh nằm ở chỗ người thể hiện vượt trội là người biết lắng nghe xuất sắc.

Hôm nay, chỉ một ngày thôi, hãy quyết định bạn chỉ lắng nghe.

Đừng cắt ngang lời người khác.

Đừng chuẩn bị câu đáp trả trong lúc nghe người khác nói.

Đừng kiểm tra email hay nhắn tin khi có người chia sẻ.

Đừng tỏ ra nguy hiểm, đừng tỏ vẻ thái độ…

Chỉ lắng nghe thôi. Hãy lắng nghe để Hiểu, đừng chỉ lắng nghe để Trả lời.

Thật tập trung.

Hãy ở đó vì họ.

“Bởi vì ai cũng có một giọng nói, và ai cũng khao khát tiếng nói của mình được thừa nhận.”

Hãy xem bạn cảm nhận được điều gì khi bạn biết lắng nghe.

25/10/2018

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store