Lý do là động lực để bạn bắt đầu, còn để đi đến được thành công thì nó là cả quá trình, thứ khiến bạn luôn vững bước trên con đường đó là bạn thực sự đam mê và têy thích nó. Mình ko nói ko cần lý do, chỉ là nhấn mạnh quan điểm về đam mê, cái bạn làm phải thật sự là cái bạn nhớ tới mỗi khi đi ngủ và nghĩ tới mỗi khi thức giấc. Đó ko phải là công việc, ko vì gì cả. Nó là đam mê :)

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store