Khi nào nên sử dụng VueJS cho các dự án web ?

Image for post
Image for post
  • Tăng tốc quá trình học, quá trình xây dựng ứng dụng (nghe anh tàu nói chỉ cần học nó trong 10 phút nhé :D)
  • Nó được a Taylor Otwell (người sáng lập ra Laravel framework) tích hợp sẵn vào laravel, nó cùng phong cách và nguyên tắc: simple is the best (đơn giản gọn nhẹ nhất nhưng ko kém phần mạnh mẽ, vue và laravel là một cặp đôi hoàn hảo)
  • Thích hợp tạo các Single-page Application (SPA, đọc thêm)
  • Đơn giản, lõi nhỏ gọn tối đa với với khả năng tương thích cao có thể xây dựng ứng dụng ở mọi quy mô.(17kb min+gzip Runtime, Siêu nhanh với Virtual DOM, Giảm thiểu tối đa công sức)
  • Mình chưa tìm ra được nhược điểm khác

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store