Khai phá dữ liệu (data mining) — Tìm hiểu về lợi ích ?

Image for post
Image for post

Khai thác dữ liệu là gì?

Kỹ thuật khai thác dữ liệu từ cực kỳ phức tạp đến cơ bản. Mỗi kỹ thuật phục vụ một mục đích hoặc mục đích hơi khác. Về bản chất, khai thác dữ liệu giúp các tổ chức phân tích số lượng dữ liệu đáng kinh ngạc để phát hiện các mẫu phổ biến hoặc tìm hiểu những điều mới. Sẽ không thể xử lý tất cả dữ liệu này mà không cần tự động hóa. Dưới đây là một số cách tiếp cận ví dụ để khai thác dữ liệu:

  • Phát hiện cụm là một loại công nhận mẫu được sử dụng để phát hiện các mẫu trong bộ dữ liệu lớn. Nó giống như sắp xếp một số lượng lớn thông tin thành các loại sử dụng các mẫu xuất hiện trong quá trình phân tích dữ liệu (và có thể không rõ ràng).

nhiều cách khác để khai thác dữ liệu. Cuối cùng, kỹ thuật mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu cuối cùng của bạn và không có kỹ thuật duy nhất bao gồm mọi chủ đề ra khỏi đó.

Lợi ích của việc khai thác dữ liệu là gì?

Có rất nhiều lợi ích của việc khai thác dữ liệu. Ví dụ:

  • Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, khai thác dữ liệu được sử dụng để tạo ra các mô hình rủi ro chính xác cho các khoản vay và thế chấp. Họ cũng rất hữu ích khi phát hiện các giao dịch gian lận.

FB: facebook.com/huycuongitbk

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store