Go from Beginner to Advanced level in Django (part 1)

Image for post
Image for post

Phần này sẽ là nói qua về python, những kiến thức cơ bản trước đã nhé:

Biến, Vòng lặp, mảng, hàm …

  • Biến: chỉ cần khai báo biến và kèm giá trị như sau, quá dễ để khai báo (cái này giống bên PHP)
  • Sử dụng biến booleans:

Okay. bây giờ chuyển qua vòng lặp được rồi

Tiếp tục sang vòng lặp: while và for, xem ví dụ cho dễ hiểu nhé:

Tiếp sang array :

Dictionary: Key-Value Data Structure

Kết hợp vòng lặp và mảng:

Hình như cũng xong rồi đấy, bài tiếp là sẽ đi vào views trong Django nhé.

See you next part.😀

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store