Image for post
Image for post

“Ngày đấy gian khổ như thế còn bước qua được thì giờ có khó khăn gì mà không thể vượt qua, cản bước được ta chứ”.

Cảm ơn Bách Khoa đã không những dạy các thế hệ sinh viên về kiến thức chuyên môn, mà còn tu luyện cảm xúc, con người trở nên mạnh mẽ hơn!

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store