Image for post
Image for post

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn mà mình nghĩ sẽ cần cho bản thân mình sau này xem lại, và cũng dành cho các bạn nếu muốn tham khảo, sắp phỏng vấn 1 vị trí full-stack developer.

Let’s start…

Để trở thành 1 full-stack developer thì cần phải thành thạo qua: Frontend, Backend, và thêm chút devops.

Trước tiên thì các bạn muốn xem roadmap của từng mảng 1 ở trên thì có thể vào link này xem, mình nghĩ nó quá đầy đủ rồi nên chỉ dẫn link thôi khỏi viết.

Thứ 2 là một bản mô tả chi tiết cho bạn nào muốn đi chi tiết hơn, cái này nếu xem hết và pass hết thì bạn thi tuyển vào google cũng oke đấy vì tác giả ghi lại quá trình thi tuyển vào google.

Kèm link nếu các bạn dở tiếng anh 😀

Tóm tắt chút:

 • Nói chung không ngoại trừ khả năng họ hỏi câu “Khái niệm lập trình?”

Thì đơn giản: lập trình là một cấu trúc dữ liệucác lệnh của ngôn ngữ nào đấy để mô tả dữ liệu và diễn đạt thuật toán.

Có 3 loại ngôn ngữ: Máy(máy nó hiểu), hợp ngữ và bậc cao(các bạn dùng cái này).

1 vấn đề là …

Image for post
Image for post

Dấu “?” là chương trình dịch. Đại loại nó sẽ chuyển đổi đống sh*t các bạn code sang ngôn ngữ mà máy nó hiểu được.

Có 2 loại Ctr dịch: Thông dịch và biên dịch. Bạn đọc hình dưới để hiểu hơn.

Image for post
Image for post
giải thích sự khác nhau THÔNG dịch và biên dịch

Các câu hỏi thông dụng

Session, Cookie, cache:

SESSION được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng giao tiếp với 1 ứng dụng. Một session bắt đầu khi client gửi request đến sever, nó tồn tại xuyên suốt từ trang này đến trang khác trong ứng dụng và chỉ kết thúc khi hết thời gian timeout hoặc khi bạn đóng ứng dụng.

COOKIE Cũng giống như session, cookie cũng được dùng để lưu những thông tin tạm thời. Chỉ có điều, tệp tin cookie sẽ được truyền từ server tới browser và được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào ứng dụng, Mỗi khi người dùng tải ứng dụng, trình duyệt sẽ gửi cookie để thông báo cho ứng dụng về hoạt động trước đó của bạn.

CACHE Cache là bộ nhớ đệm, vùng lưu trữ tạm thời trong máy tính. Nó khác với cookie ở chỗ thông tin lưu trữ ở đây là các tài liệu web, các hình ảnh, các video, HTML, ….

Các hàm trong những ngôn ngữ lập trình

Hướng đối tượng OOP

Lập trình hướng đối tượng có 4 đặc điểm cơ bản sau:

 1. Tính đóng gói: “đóng gói” thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi phương thức: public, privateprotected
 2. Tính kế thừa: Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. sử dụng từ khóa extends
 3. Tính trừu tượng: Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết. PHP có abstract classinterface để trừu tượng hóa các đối tượng.
 4. Tính đa hình: Tính đa hình (polymorphism) trong lập trình hướng đối tượng cho phép các lớp con có thể viết lại override các thuộc tính hoặc phương thức từ lớp cha.

InterfaceAbstract class:

Abstract class: là một class cha cho tất cả các class có cùng bản chất. Bản chất ở đây được hiểu là kiểu, loại, nhiệm vụ của class. Keyword(chỉ có kế thừa từ 1 abstract class, ko có đa kế thừa):extend

Interface: là một chức năng mà bạn có thể thêm và bất kì class nào. Từ chức năng ở đây không đồng nghĩa với phương thức (hoặc hàm). Interface có thể bao gồm nhiều hàm/phương thức và tất cả chúng cùng phục vụ cho một chức năng. Keyword:(class có thể implement nhiều interface) implement

static::method() với self::method()

 • Phương thức static là phương thức có thể truy cập mà không cần khởi tạo một đối tượng của class. selfstatic là đại diện của class, còn $this là đại diện của object. phương thức static không thể gọi phương thức hoặc thuộc tính non-static. Nhưng phương thức non-static có thể gọi phương thức hoặc thuộc tính static. Từ khóa self đại diện cho chính đối tượng khai báo nó, static nó sẽ đại diện cho chính đối tượng đang gọi đến nó.
 • self: đại diện cho class khai báo nó.
 • static: đại diện cho class gọi đến nó.
 • MySql
 • Redis
 • MVC
Image for post
Image for post
 • Docker
 • Git
 • AWS
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Big-O
 • Tree
 • Sort
 • Đồ thị
 • Microservices

PHỎNG VẤN LARAVEL

SECURITY

 • SQL Injection
 • XSS

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

 • Agile -Scrum

Đang cập nhật …

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store