FaceID của Apple đã bị qua mặt dễ dàng và sự khác nhau kì lạ giữa 2 người anh em: SMCC & Brand24

Image for post
Image for post

Nay tình cờ BKAV thử nghiệm FaceID của IphoneX và khẳng định rằng nó chưa đủ tính an ninh. Mình cũng test thử xem sao, nhưng dùng IphoneX ảo 😁

Đó là 2 người anh em SMCCBrand24, cùng điểm qua nhan sắc và xét nghiệm ADN của họ xem có phải anh em họ hay là anh em ruột 😀

Mới bước vào nhìn qua thì cả 2 đều có một sự giống nhau đến kì lại, chỉ khác là người anh là nam (chắc ngôn ngữ là tiếng anh) còn người em là nữ (tiếng việt). Mà vì khác giới như vậy nên các mối quan hệ, khách hàng mục tiêu, màu da,… cũng sẽ khác nhau.

Image for post
Image for post
Giao diện trang chủ của SMCC và Brand24

giao diện đăng nhập sử dụng sẽ thế nào nhỉ? Mà 2 anh em cùng thuê 1 người make up cho thì phải, design cũng giống nữa 😥

Image for post
Image for post

Demo giao diện của 1 trong số các chức năng xuất báo cáo và phân tích, về cơ bản thì giống đến 96,6969%. Cũng không ngoại trừ khả năng họ đã cùng đến 1 thẩm mỹ viện(cùng template chẳng hạn)

Image for post
Image for post
Demo chức năng tạo infographic, các giao diện khác cũng như vậy nên không cần test tiếp

2. Xét nghiệm ADN.

3. Kết quả tìm kiếm trên google

Mình tìm kiếm trên gg với từ khóa là “smcc” và “Brand24” thì có kết quả như này:

Image for post
Image for post

Kết luận: FaceID đã bị đánh bại dễ dàng, qua đó có thể thấy mức độ an toàn cũng như tính bảo mật của tính năng này chưa cao.😀

Bài viết mang tính chất thảo luận và phân tích về hệ thống phân tích thị trường, và đánh giá độ chính xác của FaceID.

Bài viết của: Bùi Huy Cường

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store