[DONE] 100 Ngày Thử Thách.

Image for post
Image for post

Như vậy là 100 ngày thử thách đã kết thúc thành công tốt đẹp nhưng cũng mang theo nhiều phần tiếc nuối và trăn trở.

Thành công là bởi dù sao đi nữa, nó cũng là thử thách dài đầu tiên(hơn 3 tháng) mà tôi tự đặt ra cho bản thân trải nghiệm và học hỏi. Tôi đã dành thời gian cho mình nhiều hơn, xây dựng những thói quen sinh hoạt điều độ, những thói quen tốt, và đặc biệt là còn duy trì được nó trong thời gian dài. Và đôi khi, thành công chỉ đơn giản là mỉm cười khi mình đã hoàn thành được những gì mình đã đặt ra.

Tôi tiếc nuối không bởi vì những ngày đầu mình chật vật với nó, cũng chẳng phải vì nó đã kết thúc, mà vì tại sao tôi không làm nó, không thử thách mình sớm hơn? Có lẽ rồi sau này khám phá ra những điều mới lạ, tôi cũng sẽ có cảm giác tương tự này.

Trăn trở. Người ta nói, ở mỗi lứa tuổi, chúng ta sẽ có những mục tiêu khác nhau, và mỗi chúng ta phải luôn trăn trở về con đường và định hướng sắp tới thì rồi cánh cửa cũng sẽ mở ra. Tôi thầm nghĩ, không biết sau chuỗi 100 ngày thử thách này, tôi sẽ thử thách bản thân mình gì nữa đây? Tôi thực sự muốn bản thân mình sẽ trải nghiệm những điều gì mà tôi chưa biết, chưa từng thử? Tôi luôn mong muốn mình học hỏi nhiều điều hơn mỗi ngày, và tôi biết rằng, nếu tôi tập trung suy nghĩ, trăn trở về nó, thì ắt nó sẽ tự mở ra.

100 Ngày thử thách

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store