Chúng ta đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc!

Image for post
Image for post

Con người ta ai cũng có những niềm tin, giá trị quan, suy nghĩ, nhận thức mà không bao giờ chịu thua người khác.

Khi nhìn từ quan điểm của mình, điều đó là đúng, nhưng đáng tiếc là sẽ có nhiều lần ta gặp phải những người không nghĩ giống ta, thậm chí là ngược lại.

Kể cả giữa gia đình, bạn bè, người yêu, vì khác giá trị quan, tư tưởng chính trị, tôn giáo mà đôi khi rất khó nói chuyện về những vấn đề này.

Để rồi khi bắt đầu nói về chúng, đến một thời điểm nào đó ta bắt đầu bất đồng quan điểm, lớn tiếng với nhau, chen cả những cảm xúc gay gắt vào để chứng minh mình đúng.

Thế nhưng, sau khi những cuộc nói chuyện ấy kết thúc, chẳng phải chỉ có sự tổn thương còn đọng lại thôi sao?

Trước khi nói điều gì, ta cũng nên suy nghĩ thật kỹ, liệu có ai bị tổn thương hay chính bản thân ta có bị tổn thương không?

Thay vì chỉ quan tâm đến niềm tin hay lý tưởng cao quý của bản thân, hãy quan tâm tới người đối diện. Đừng quên rằng có người còn quan trọng hơn cả mọi niềm tin và lý tưởng đó. Người đang ngồi trước mặt ta.

Việc cố gắng thuyết phục người khác rằng suy nghĩ của mình là đúng thì suy cho cùng cũng chỉ là hành động của tự ngã, của cái tôi mà thôi. Dù có cố chứng minh mình đúng bằng những hành động ấy, thì cuối cùng sẽ không có ai cảm thấy hạnh phúc cả.

Đừng cố tỏ ra mình là một người thông minh hay nói điều đúng đắn và phê bình người khác. Hãy trở thành người có tấm lòng ấm áp luôn cố gắng chia sẻ với mọi người, biết chấp nhận thiếu sót của bản thân, và thấu cảm nỗi đau của người khác.

Chúng ta ai cũng vậy, đều mong muốn hướng tới một cuộc sống hạnh phúc cả, nên đôi khi chính chúng ta cũng nên biết buông bỏ những suy nghĩ khăng khăng rằng mình đúng.

Đừng quên rằng chuyện ta đúng hay không không quan trọng, mà hạnh phúc của tất cả mọi người quan trọng hơn nhiều.

Hà Nội, 27/02/2019

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store