Cảm ơn John Dee!

Nhận xét và góc nhìn rất thực tế, mình bổ sung một chút:

  1. Giá trị thực sự của dữ liệu người dùng là phải được khai thác, phải được cá nhân hóa trải nghiệm, và cả doanh nghiệp lẫn cá nhân người dùng đều mong muốn điều này. “No data, no AI”.
  2. Ở VN thì không phải thiếu, mà là yếu kém, và chưa thực sự đầu tư nguồn lực vào khâu này. Một case gần đây là VNG, không nghiêm trọng lắm nhưng cho thấy một cty to như vậy mà còn thế thì cũng khó đòi hỏi cao ở các startup, SME… Ở trên thế giới, có case của FB vừa rồi, mà nói thẳng ra là do FB đen thôi, chứ gần như cty nào chả thương mại hóa data của mình, có chăng bé quá họ không động đến thôi hoặc tinh vi hơn 😀, tuy họ lớn thật nhưng cũng không dám khẳng định rằng bảo mật của họ là tốt. Nên người dùng phải tự bảo vệ mình thôi, data nhạy cảm thì không nên show nhé 😁

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store