Cách tìm kiếm đam mê, sở thích?

Image for post
Image for post

Thử, thử và thử.

Thử thật nhiều thứ, đừng đứng ở một chỗ mà mơ về kết quả khác biệt.

Sau đó bạn cảm thấy thích một cái nào đó, một lĩnh vực nào đó nó hợp với bản thân mình.

Dấn thân, dành nhiều thời gian để học hỏi, để trải nghiệm để liên tục tăng khả năng của mình trong lĩnh vực đó.

Sẽ đến một giai đoạn mà bạn cảm thấy mình đã thành công vì đam mê, về kiến thức mình đạt được sau quá trình trên. Nhưng thật sấp mặt là đời không như vậy. Hãy cứ cố gắng sấp mặt. Repeat…

Rồi sẽ đến một ngày bạn được công nhận, bạn đã có đam mê của riêng mình, bạn không nghĩ được rằng mình sẽ yêu và đam mê lĩnh vực này nếu như bạn không dám thử nó.

Không ai bắt các bạn học cái nghành bạn học và phải làm cái nghề tương tự như nó cả. Đời luôn chớ trêu và cũng đầy thú vị như vậy các bạn ạ.

Hãy dành cả thanh xuân để trải nghiệm và vấp ngã. Càng thất bại nhanh, các bạn càng có thể thành công sớm. Sẽ không có lần thứ 2 thanh xuân để bạn được tự do vấp ngã và đứng dậy như vậy nữa đâu.

Bắt đầu đi nào các bạn!

Chúc các bạn thành công!

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store