Bạn đang phát triển sản phẩm: Vitamin hay thuốc giảm đau?

Image for post
Image for post

Bạn đang phát triển một loại vitamin hay thuốc giảm đau?

Chúng ta sẽ làm rõ từng sản phẩm ở đây là gì.

“Thuốc giảm đau giải quyết nhu cầu rõ ràng, giảm bợt một nỗi đau cụ thể và thị trường của nó định lượng được.”

“Ngược lại, Vitamin không nhất thiết phải giải quyết một vướng mắc hay vấn đề rõ ràng nào cả. Thay vào đó chúng hấp dẫn nhu cầu về mặt cảm xúc hơn là nhu cầu thiết thực của người dùng.”

Những công nghệ định hình được thói quen người dùng và thành công thì là cả 2. Ban đầu, các sản phẩm này giống như một loại vitamin dễ uống, nhưng khi thói quen đã được xác lập, chúng sẽ giúp chúng ta giải quyết sự ngứa ngáy đang hành hạ mình.

Nguồn: buihuycuong

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store