Bài viết cho cuộc thi Triết học tuổi trẻ.

Như đã nói là tháng 10 này tôi có viết một bài dự thi, tôi thấy khá ít người tham gia, không biết nó còn sôi nổi như trước nữa không, nhưng không sao, miễn là tôi đã thực hiện lời hứa rằng sẽ viết một bài để tham dự.

Và các bạn có thể đọc nó ở đây:

Các bạn có thể ghi cảm nhận ở Medium này về bài viết của tôi, trong đó cũng là câu chuyện của chính tôi và một người bạn cùng đại học với tôi, tôi nghĩ nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn phần nào.

Cảm ơn tất cả, chúc mọi người ngày mới nhiều năng lương và vui vẻ 😘

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store