Image for post
Image for post

Ưu điểm

Nhược điểm

Một số điều cần đạt được trong quá trình triển khai

Kiến thức cần thiết

Tương tác

Phát triển và Triển khai

Hoạt động

Con người

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store