Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Một ngày thật tình cờ, gió lạnh đầu mùa kèm theo đó là những cơn mưa bất chợt, sau khoảng thời gian cả nước bước vào giai đoạn mở cửa trở lại. Thằng bạn gọi đi nhậu. Hoá ra là nó thất tình.

Trời thật biết trêu lòng người, bởi…

Transaction

Transaction là một tiến trình xử lý có các định điểm đầu và điểm cuối, được chia nhỏ thành các tiến trình được thực thi một cách tuần tự và độc lập, các tiến trình đó theo nguyên tắc tất cả đều thành công hoặc một tiến trình thất bại…

Hôm nay tiện ghé quán cafe ngồi nghỉ ngơi một lúc, thấy xung quanh bàn bên trò chuyện rất sôi nổi, chủ đề rất hot, không dưới một lần tôi nghe thấy hai từ khởi nghiệp, startup gì đó, rồi giấc mơ kỳ lân, IPO,…nhưng rất may không ai trong…

Bùi Huy Cường

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store