4 cách để trình bày dữ liệu thông minh hơn

1. Bạn có đem đến thông điệp hay giá trị nào khi trình bày dữ liệu không?

2. Người xem có hài lòng với cách trình bày dữ liệu của bạn?

3. Bạn có khiến người xem hào hứng khi trình bày dữ liệu?

4. Bạn có thể trình bày dữ liệu theo cách thuận tiện nhất cho các đối tác hay không?

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store