100 ngày thử thách.

100 ngày tạo lập thói quen tốt và thay đổi cuộc sống.

Image for post
Image for post
  1. Ăn sáng đầy đủ
  2. Thiền mỗi ngày ít nhất 15 phút
  3. Đọc sách 90–120 phút
  4. Nghe 60 phút podcast tiếng anh
  5. Tập thể dục 30 phút
  6. Dùng mạng xã hội tối đa 30 phút
  7. Uống đủ 1,5 lít nước
  8. Lên kế hoạch cho ngày tiếp theo
  9. Ngủ trước 11h30( Không dùng điện thoại khi đã lên giường)

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store