10 xu hướng Business Intelligence 2018

Image for post
Image for post

1. Các giải pháp Business Intelligence (BI) hiện đại chiếm ưu thế

2. Phân tích cộng tác trở thành yếu tố cốt lõi

3. Mọi dữ liệu đều quan trọng như nhau

4. Khả năng tự phục vụ (self-service) bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị

5. Phân tích dữ liệu mọi nơi nhờ ứng dụng BI nhúng

6. IT — Người hùng dữ liệu

7. Người dùng bắt đầu dùng dữ liệu một cách tự nhiên hơn

8. Thúc đẩy chuyển đổi sang điện toán đám mây

9. Phân tích dữ liệu chuyên sâu ngày càng dễ tiếp cận

10. Đọc hiểu dữ liệu trở thành một trong những kỹ năng cơ bản

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store